Category Archives: Uncategorized

จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 25 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลกราฟฟิกพร้อมติดตั้ง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว)

เอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาจ้าง IGJD

TOR จ้างทำระบบ IGJD อัญมณีฯ จริง

เอกสารประกวดราคา จ้างทำระบบฯ IGJD อัญมณีฯ

เอกสารประกาศประกวดราคา จ้างทำระบบฯ IGJD อัญม

ราคากลาง จ้างทำระบบ IGJD อัญมณีฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

1. จัดจ้างทำระบบ e-Learning Platform Open Online Course โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course
2. จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการลงทุนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลกราฟฟิกพร้อมติดตั้ง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว) จำนวน 80 เครื่อง ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์13