Category Archives: Uncategorized

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

ร่างประกาศประกวดราคา

งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 25 เครื่อง

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาซื้อ

งานชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับการถอดประกอบชิ้นงาน (Disassembly Automation) จากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม BCG แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื้อ กทม.1 ชุด

เอกสารประกวดราคา

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องสมุดและห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 25 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์