Category Archives: Uncategorized

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประกอบอาหารนานาชาติ แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TORราคากลาง

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะศิลปศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

งานปรับปรุงอาคาร 6 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

งานแบ่งงวดงานและงวดเงิน งานปรับปรุงอาคารโชติเวช

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

แบบรูปรายการ

งานปรับปรุงอาคาร 6

งานปรับปรุงอาคาร 6 (file Excel)

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศ

รายการมาตรฐานก่อสร้าง ปี 2562

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม ๔ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศูนย์เทเวศร์ ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อาคารใหม่ ๔

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

แบบรูปรายการอาคาร

ใบรับรองรูปแบบและรายการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

เอกสารประกวดราคา

 

 

Page 1 of 912345...Last »