รายการ ชุดพ่นเคลือบเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ขายทอดตลาด)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา

ขอบเขตของงาน

เอกสารประกวดราคา

งานจ้างผลิตชุดกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา 2566 ของกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา