งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมกลาง ระบบควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูลและซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมกลาง ระบบควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูลและซอฟแวร์จำลองการทำงานของเครื่องจักรแบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 9,500,000 บาท เอกสารเลขที่ ภ.8/2563(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding) ของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ภ.8/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ภ.8/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR)

ราคากลาง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563

แบบ สขร1 มค 63

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคาร สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ 1 งาน

ประกาศประกวดราคา

แบบฟอร์ม BOQ (Excel)

BOQ

ราคากลาง

รายการประกอบแบบเล่ม1 ข้อกำหนดทั่วไปงานก่

แบบรูปรายการปรุงอาคารสถาบันสหวิทยาการดิจิทัล

รายการประกอบเล่ม2

รายการประกอบแบบเล่ม3

เอกสารประกวดราคา

ใบรับรองแบบรูปรายการ

ใบแบ่งงวดงาน

ขอบเขตของงาน

แบบหนังสือรับรองวิศวกร,สถาปนิก

แบบฟอร์มแผนงาน

ตารางแสดงการยอมรับข้อกำหนด

รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำหรับงานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ตามโครงการโทรศัพท์ดิจิทัลบนเครือข่าย 4 ศูนย์การศึกษา วงเงิน 3,462,500 บาท ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง