ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ชุดปฏิบัติการความถี่สูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR

ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

TOR จุลทรรศน์

ร่างประกาศเชิญชวน