สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ชุดฝึกปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR ครุศาสตร์

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในยุค Green Smart City

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคางานจัดซื้อ

ขอบเขตจัดซื้อ

ราคากลาง

รายการ ชุดวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะ รังสี X

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในยุค Green Smart City

ร่างประกาศงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อ

ร่าง ขอบเขตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ราคากลาง

 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในยุค Green Smart City