Tag Archives: การประกวดราคา - Page 5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างหน่วยงานภายนอก  และพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติ ของ สวท. งบประมาณ 4,000,000 บาท

ราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์

ร่าง TOR

 

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 4 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒ ชั้น ๔ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต         กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 4 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 4 แขวง สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ร ายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะบริหารธุรกิจ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างขอบเขตของงาน TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ (CNC) เพื่อการเรียนการสอนและอุตสาหกรรม ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

Page 5 of 9« First...34567...Last »