Tag Archives: การประกวดราคา - Page 6

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1รายการ ของสำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา (Language Hub) จำนวน 5 ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา (Language Hub) จำนวน 5 ห้อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ จุดบริการเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi Oasis จำนวน 40 จุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
รายการ จุดบริการเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi Oasis จ านวน 40 จุด ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประกาศประกวดราคา

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ e-Classroom จำนวน ๕๐ ห้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
e-Classroom จ านวน ๕๐ ห้อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) ตามมาตรการเพิ่มศักยภาพ
เศรษฐกิจ

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิคขั้นสูง)                           ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคา