Tag Archives: การประกวดราคา - Page 8

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
บริการรักษาความสะอาด ประจ าปีงบประมาณ 2558 ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

TORการจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP และ ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดการจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP จำนวน 1 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีการประกวดราคา

TOR

ราคากลาง

Page 8 of 8« First...45678