Tag Archives: ก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ของสำนักงานอธิการบดี

ร่าง TOR 

ร่างเอกสารประกวดราคา

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง

ร่าง tor 

ประกาศประกวดราคาจ้าง

สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา 1 รายการ ของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

ประกาศ