Tag Archives: ครุภัณฑ์ - Page 18

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ(ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น) ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม

ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่างจำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 350 ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

– โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 350 เครื่อง)

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR