Tag Archives: ครุภัณฑ์ - Page 5

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด  ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศประกวดราคา

 

ร่าง TOR และ ราคากลางการจัดซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

ร่าง TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง

ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตามโครงการลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อการเรียนการสอน จำนวน 25 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อการเรียนการสอน จำนวน 25 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราคชมงคลพระนคร

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ