Tag Archives: ครุภัณฑ์ - Page 7

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ

  • ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
  • ห้องปฏิบัติการระบบงานเงิน ERP

ประกาศ

ร่าง tor งานปรับปรุงอาคาร 90 ปี ชั้น 4 และ 5 คณะบริหารธุรกิจ

ร่าง TOR

รายละเอียดครุภัณฑ์

ร่าง tor และราคากลางครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง tor

ราคากลาง

ร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ จำนวน 1 ชุด

ร่าง tor ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ราคากลาง

Page 7 of 18« First...56789...Last »