Tag Archives: พระนคร

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ของคณะบริหารธุรกิจ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ของคณะบริหารธุรกิจ

จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานกราฟฟิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานกราฟฟิก จำนวน 30 เครื่อง

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ของคณะบริหารธุรกิจ

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 16 ที่นั่ง และรถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โดยสารขนาด 16 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน และรถโดยสารขนาด 11 ที่นั่งจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์