Tag Archives: ราคากลาง

จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิต สำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve จำนวน 1 โครงการของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ราคากลาง

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบ mix reality จำนวน 1 โครงการของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ราคากลาง

จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน (Co-Robotics) จำนวน 1 โครงการของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ราคากลาง

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะ ๔.๐ (Smart factory)

เอกสารประกาศราคา

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ราคากลาง

ร่าง TOR

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ สำหรับการเรียนการสอน (Teacher assistant robot)

ราคากลาง

ร่าง TOR