Tag Archives: ราคากลาง

การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิก จำนวน ๔๐ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิกของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ เครื่อง

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

 

 

จ้างเปลี่ยนพรมห้องผู้บริหารชั้น ๓ และชั้น ๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

 

ประกวดราคาจ้างทำชุดป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างทำชุดป้าย ประชาสัมพันธ์กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด ของกองสื่อสารองค์กร (ครั้งที่ 2)

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของฝ่ายวางแผน

ราคากลาง

ร่าง TOR

จ้างเหมาบริการคนสวน

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลาง

Page 1 of 2012345...1020...Last »