Tag Archives: ราคากลาง

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงงานอัจฉริยะ ๔.๐ (Smart factory)

เอกสารประกาศราคา

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ราคากลาง

ร่าง TOR

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ สำหรับการเรียนการสอน (Teacher assistant robot)

ราคากลาง

ร่าง TOR

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องคืนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ (Reverse Vending Machine, RVM) เพื่อเมืองอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง

ร่าง TOR

การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิก จำนวน ๔๐ เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิกของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ เครื่อง

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

 

 

จ้างเปลี่ยนพรมห้องผู้บริหารชั้น ๓ และชั้น ๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

 

Page 1 of 2112345...1020...Last »