Tag Archives: ราคากลาง

ชุดจำลองการวิเคราะห์ระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังชั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

ร่าง TOR

งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเชิญชวนการเสนอราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 เครื่อง

เอกสารประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR

ประชาวิจารณ์ รายการ ชุดพ่นเคลือบเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ขอบเขตของงาน ใหม่

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ร่าง TOR