Tag Archives: ราคากลาง

ราคากลาง ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศแกนกลาง

ราคากลาง แกนกลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายอาคารกิจการนักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.

ร่าง TOR

ราคากลาง

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2306 และ 2307 จำนวน 1 รายการ

ขอบเขตของงาน

เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ราคากลาง

แบบรูปรายการ_compressed

BOQ

แบบรูปรายการ_compressed

ประชาวิจารณ์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 20 รายการ ของกองพัฒนานักศึกษา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

TOR

ราคากลาง

ประชาวิจารณ์ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

TOR

ราคากลาง