Tag Archives: ราคากลาง

ครุภัณฑ์ชุดถ่ายทอดสดพร้อมสื่อผสมแบบดิจิทัลและอุปกรณ์เครือข่าย สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR

ชุดปฏิบัติการความถี่สูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอุตสาหกรรม 4.0 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เอกสารประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง ครุศาสตร์

TOR

จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิต สำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve จำนวน 1 โครงการของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ราคากลาง

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบ mix reality จำนวน 1 โครงการของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ราคากลาง

จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน (Co-Robotics) จำนวน 1 โครงการของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ราคากลาง