Tag Archives: ราชมงคล

สอบราคาจ้างทำสูจิบัตร จำนวน 2000 เล่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำสูจิบัตร โครงการการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งที่ 6  และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5

ประกาศ

ประกาศสอบราคาซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพระนคร มึความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และยาเวชภัณฑ์ วงเงินงบประมาณ 163,00 บาท มีรายละเอียดตามประกาศ

ประกาศสอบราคา

สอบราคาจ้างทำเอกสารและโปสเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาตามโครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนานาชาติ   ครั้งที่ 5

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง รายละเอียดดังแนบ

ประกาศสอบราคา

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ของคณะบริหารธุรกิจ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ของคณะบริหารธุรกิจ