Tag Archives: ร่างขอบเขตของาน

งานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ       ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างขอบเขตของงาน TOR

งานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 3)

การจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครั้งที่ 3) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างขอบเขตของงาน

การประกวดราคา