Tag Archives: ร่าง TOR

จ้างเหมาฝึกอบรมโครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการ สำหรับการเรียนการสอน (Teacher assistant robot)

ราคากลาง

ร่าง TOR

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคประจำอาคารเรียน 3 พร้อมภูมิทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคประจำอาคารเรียน 3  พร้อมภูมิทัศน์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1รายการ ของสำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกขั้นสูง                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์  ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง