Tag Archives: ร่าง TOR

ประชาวิจารณ์ เรื่อง จัดซื้อรถบัสปรับอากาศไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ของคณะบริหารธุรกิจ

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

TOR

ราคากลาง

ชุดจำลองการวิเคราะห์ระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังชั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

ร่าง TOR

งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 เครื่อง

เอกสารประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR

เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

TOR

เครื่องวัดค่าการนำความร้อนแบบให้พลังงานด้วยแสง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน

TOR