Tag Archives: ร่าง TOR

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคประจำอาคารเรียน 3 พร้อมภูมิทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคประจำอาคารเรียน 3  พร้อมภูมิทัศน์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1รายการ ของสำนักงานอธิการบดี

ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิกขั้นสูง                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์  ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

ข้อกำหนดคุณลักษณะ ชุดคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสื่อใหม่(New Media Center)

ข้อกำหนดคุณลักษณะ ชุดคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ (New Media Center) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ราคากลาง

Page 1 of 812345...Last »