Tag Archives: ร่าง TOR

ประชาพิจารณ์ รายการ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 410 เครื่อง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2)

ตัวอย่างประกาศเชิญชวน

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

TOR

 

ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดปฏิบัติการ CAD-CAM-CAE สำหรับงานแม่พิมพ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR CAD-CAM-CAE

ประชาพิจารณ์ รายการ ชุดปฏิบัติการ CAD-CAM-CAE สำหรับงานแม่พิมพ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(บก.06)

TOR CAD-CAM-CAE

ประกาศประกวดราคา รายการ จัดซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมและเรียนรู้พื้นฐานด้านงานวิศวกรรม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR

ประกาศประกวดราคา งานปรับปรุงสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เอกสารประกวดราคา

ประกาศเชิญชวน

ร่าง (TOR)