Tag Archives: ห้องปฏิบัติการ - Page 5

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

ร่าง TOR ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ การควบคุมระบบอัตโนมัติ

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

TOR การจัดซื้อห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP

รายละเอียดการจัดซื้อ  ด้วยวิธีการประกวดราคา ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ห้อง และ ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP  จำนวน 1 ห้อง ของคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR 

ราคากลาง

ร่าง tor และราคากลางครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง tor

ราคากลาง