ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment