ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ของคณะบริหารธุรกิจ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ของคณะบริหารธุรกิจ

Leave a Comment