ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–  ชุดทดสอบกำลังวัสดุ

ร่าง TOR
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดครุภัณฑ์ชุดทดสอบกำลังวัสดุ

Leave a Comment