ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบควบคุมพื้นฐานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดฝึกระบบควบคุมพื้นฐาน) ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

ร่าง TOR

Leave a Comment