ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ  โครงการสัมมนา  เรื่อง  หลักการบริหารศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน  จังหวัดเชียงราย

ประกาศสอบราคา

เอกสารแนบท้ายประกาศ

ราคากลาง

Leave a Comment