ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ Multifunction ชนิด LED จำนวน 4 เครื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ Multifunction ชนิด LED จ านวน 4 เครื่อง จากงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศสอบราคา

Leave a Comment