ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ไวนิล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ไวนิล 1 เครื่อง                  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

Leave a Comment