ประกาศวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา ชื่องาน งานปรับปรุงอาคารสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

1.ร่างประกาศ

2.แบบฟอร์ม BOQ (Excel)

3.BOQ

4.ราคากลาง

5.รายการประกอบแบบเล่ม1 ข้อกำหนดทั่วไปงานก่อสร้าง

6.แบบรูปรายการปรุงอาคารสถาบันสหวิทยาการดิจิทัล

7.รายการประกอบเล่ม2 การเลือกใช้วัสดุงานก่อสร้าง

8.รายการประกอบแบบเล่ม3 spec เฟอร์นิเจอร์ Re-7

9.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

10.ใบรับรองแบบรูปรายการ

11.ใบแบ่งงวดงาน

12.ขอบเขตของงาน

13.แบบหนังสือรับรองวิศวกร,สถาปนิก

14.แบบฟอร์มแผนงาน

15.ตารางแสดงการยอมรับข้อกำหนด

16.รายการมาตรฐานก่อสร้าง-2562

17.แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

Leave a Comment