งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2306 และ 2307 จำนวน 1 รายการ

ขอบเขตของงาน

เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ราคากลาง

แบบรูปรายการ_compressed

BOQ

แบบรูปรายการ_compressed

Leave a Comment