ชุดวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารประกวดราคา

TOR

ประกาศประกวดราคา

จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิต สำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve จำนวน 1 โครงการของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ราคากลาง

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโลยีแบบ mix reality จำนวน 1 โครงการของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ราคากลาง

จ้างที่ปรึกษาโครงการในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน (Co-Robotics) จำนวน 1 โครงการของสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์

ราคากลาง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง