งานปรับปรุงอาคาร 6 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

งานปรับปรุงอาคารโชติเวช

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

แบบสรุปรายการ

งานปรับปรุงอาคาร 6

งานปรับปรุงอาคาร 6

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศ

ร่างเอกสารประกวดราคา

หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หนังสือรับรองวิศวกร

หนังสือรับรองสถาปนิก

ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางการเงินและบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ) ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิทัลและหุ่นยนต์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (IOS) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางการเงินและบริหารธุรกิจ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ของคณะบริหารธุรกิจ

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

Page 21 of 179« First...10...1920212223...304050...Last »