Tag Archives: ราคากลาง - Page 5

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับบันทึกข้อมูล ตามโครงการบำรุงรักษาระบบงาน ERP,BPM และ HRM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์สาหรับบันทึกข้อมูล ตามโครงการบำรุงรักษาระบบงาน ERP,BPM และ HRM กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานBPM ERP และ HRM

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานออกแบบตามแบบจำลองด้วย MATLAB 1 ชุด

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานออกแบบตามแบบจาลองด้วย MATLAB 1 ชุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์การศึกษาเทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์         (ส่วนที่ ๑) ๑ รายการ ของสำนักอธิการบดี (ครั้งที่ ๒)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

Page 5 of 21« First...34567...1020...Last »