ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

Leave a Comment