ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะะประกวดราคาจ้างอาคารปฎิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

 

Leave a Comment