งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ของกองพัฒนานักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือมอบอำนาจ

แบบบัญชีรายชื่อหุ้นส่วน

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

หนังสือรับรอง

หนังสือรับรอง

BOQ

ร่าง TOR

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

แบบรูปรายการ

ใบรับรองรูปแบบรายการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

รายการมาตรฐานการก่อสร้าง

เอกสารประกวดราคา

Leave a Comment