Tag Archives: ราคากลาง - Page 3

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการคือ                    1. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 5 ชุด                                        2. เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 3 ชุด

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

คัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา         ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

ปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์ (ส่วนที่ 1) 1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พื้นที่การศึกษาเทเวศร์         (ส่วนที่ 1) 1 รายการ ของสำนักงานอธิการบดี (ครั้งที่ 3)

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

สอบราคาจ้างตามโครงการระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา(ส่วนต่อขยาย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา(ส่วนต่อขยาย) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสอบราคา

ราคากลาง

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 1 หลัง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

Page 3 of 2112345...1020...Last »