Category Archives: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Page 2

ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

ประกาศร่าง TOR และราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 ชุด

ร่าง TOR

ราคากลาง

 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ

ประกาศ

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Page 2 of 41234